winieta

Opakowania po chemii gospodarczej, beczki, kanistry

Wymogi jakościowe:

Ilość Minimalna ilość – 4 T Jakość Opady opakowaniowe po chemii gospodarczej powinny zawierać: butelki PE, kanistry, beczki. Dostarczany odpad nie powinien zawierać tzw. tworzyw twardych, butelek PET, PCV, PS oraz wtrąceń innych tworzyw. Łączna waga zanieczyszczeń nie może przekroczyć: 2% całkowitego ciężaru dostawy. W dostarczanym towarze niedopuszczalna jest obecność kamieni, przedmiotów metalowych i innych ciał obcych. Ponadto odpady po chemii gospodarczej nie mogą być zanieczyszczone klejem, smołą, olejami oraz innymi trudno zmywalnymi substancjami.
zdjęcie produktu
Pakowanie Dostarczany odpad powinien występować w formie sprasowanej (zbelowanej). Transport Transport dostawcy - możliwość dowozu dowolnej ilości towaru. Transport odbiorcy - wymagany minimalny załadunek 4 ton.
Recykling Zobowiązujemy się na pisemny wniosek dostawcy do wystawienia dokumentów potwierdzających recykling i odzysk dostarczonych odpadów.
Kontakt