winieta

Nakrętki oraz zmieszane odpady nakrętek z folią

Wymogi jakościowe:

Ilość Minimalna ilość – 10 T surowca jednego gatunku Jakość Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń: Papier, drewno, szkło, tekstylia, guma, piasek, ziemia – do 0,5% całkowitego ciężaru W dostarczanym towarze niedopuszczalna jest obecność kamieni, przedmiotów metalowych i innych ciał obcych. Ponadto odpady nie mogą być zanieczyszczone klejem, smołą, olejami oraz innymi trudno zmywalnymi substancjami.
zdjęcie produktu
Pakowanie Dostarczany odpad powinien występować w formie sprasowanej (zbelowanej).Odpad powinien być pakowany do big-bagów lub oktabin. Transport Transport dostawcy lub odbiorcy - wymagany minimalny załadunek 10 ton jednego rodzaju zlepów.
Recykling Zobowiązujemy się na pisemny wniosek dostawcy do wystawienia dokumentów potwierdzających recykling i odzysk dostarczonych odpadów.